ที่เที่ยวทั่วไป

“วังเวียง” กับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นประเทศลาว

วังเวียง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในแขวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงามทั้งภูเขาสูงที่โอบล้อมเมืองไว้และแม่น้ำซองที่ไหลผ่านเมือง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังก่อให้เกิดการสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นอีกด้วย “วังเวียง” กับการเปลี่ยนแปลงเป็นเมืองท่องเที่ยว ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1995 คนในท้องถิ่นส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พอถึงช่วงหลังจากปี ค.ศ. 1995 วังเวียงได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจากการบอกเล่าปากต่อปากของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา ซึ่งทำให้เกิดการลงทุนเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งจากภายในและต่างประเทศ แน่นอนว่าคนในท้องถิ่นได้รับการจ้างงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น พนักงานในโรงแรม ร้านอาหาร บาร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มเปลี่ยนอาชีพมาเป็นพนักงานขับรถรับส่งนักท่องเที่ยว และแม่ค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น เมื่อเข้ามาสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้วังเวียงกลายเป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ (Facebook, Pantip ฯ) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารในลักษณะที่เป็นสาธารณะ เมื่อวังเวียงมีความเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ทำให้คนในท้องถิ่นนิยมเปลี่ยนแปลงอาชีพจากเกษตรกรรมมาสู่ภาคบริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นว่า การพัฒนาดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบตามมา โดยผลกระทบในทางบวก กล่าวคือ คนในท้องถิ่นมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเกิดขึ้นที่ใจกลางเมืองก่อนที่จะขยายไปยังชุมชนบริเวณชานเมือง นอกจากนี้ ยังเกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น มีการตัดถนนจากศูนย์กลางเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ห่างไกลอีกด้วย ส่วนผลกระทบในทางลบ กล่าวคือ เมื่อมีโรงแรมและร้านอาหารเกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีปัญหาของการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำซอง โดยที่ไม่ผ่านการบำบัดเสียก่อน และมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างล้ำเข้าไปในแม่น้ำ นอกจากนี้ คนในท้องถิ่นยังเสียผลประโยชน์จากการที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาเปิดกิจการอีกด้วย ดังนั้น การเติบโตเป็นแหล่งท่องเที่ยวของวังเวียงนั้น ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นโดยสิ้นเชิง […]

Read More
Back To Top