ที่เที่ยวทั่วไป ภาคอีสาน

วัดบูรพาภิราม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ที่คุ้มค่าแก่การเดินทาง

วัดบูรพาภิราม สถานที่ท่องเที่ยวในเมือง จ.ร้อยเอ็ด เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ และสูงที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่ องค์พระประทับยืนเด่นเป็นสง่า สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเคารพของชาวร้อยเอ็ด และเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดอีกด้วย ตามคำขวัญของเมืองร้อยเอ็ดที่ว่า “สิบเอ็ดประตูงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคลงามน่ายลบึงพระลานชัย เขตกว้างใหญ่ทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ” 

พระเจ้าใหญ่ของเมืองร้อยเอ็ด สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 เป็นองค์พระที่สร้างโดยใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงจากพระบาทถึงยอดเกศ 59 เมตร 20 เซนติเมตร แต่ถ้าวัดรวมที่ฐานด้วยก็จะสูงถึง 67 เมตร 85 เซนติเมตร ที่บริเวณฐานองค์พระจะทำเป็นห้องที่ใช้ประโยชน์ในทางศาสนกิจ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีห้องพิพิธภัณฑ์อีกจำนวนหลายห้อง

วัดบูรพาภิราม

ประวัติของ วัดบูรพาภิราม

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2456 แต่เดิมชื่อวัดหัวรอ ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดบูรพาภิราม สมัยก่อนใช้เป็นที่พักค้างแรมของบรรดาพ่อค้าและผู้เดินทางเป็นหลัก เนื่องจากอยู่ในแดนไกลไม่มีพาหนะในการเดินทางที่สะดวกเหมือนในปัจจุบัน วัดหัวรอจึงเป็นที่พักแรมระหว่างทาง ต่อมาพระอธิการหล้าอินทวังโส ได้ขยายอาณาเขตวัดให้กว้างยิ่งขึ้น และได้เรียกชื่อวัดเสียใหม่ว่า “วัดบูรพา”

วัดบูรพาภิราม

เนื่องจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก แต่ได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เพื่อความเหมาะสมว่า “วัดบูรพาภิราม” ซึ่งมีอาณาเขตดังนี้ ทิศตะวันออกติดกับคูรอบเมือง ภายในวัดเป็นที่ตั้งศูนย์งานพระธรรมทูต โรงเรียนปริยัตธรรม และยังมีศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวเมืองร้อยเอ็ด มีพิธีบูชาหลวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่คอบปกป้องชาวร้อยเอ็ดให้มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ร่มเย็น หากใครได้มากราวไหว้จะพบกับอานิสงส์สูงส่ง เทียมฟ้า เทียมดิน คิดสิ่งใดสำเร็จสมความปรารถนา

หากคุณไม่อยากพลาดข้อมูลที่เที่ยวทะเล หรือเชียงราย จังหวัดเล็กๆเหนือสุดของไทยที่รอให้คุณไปเยี่ยมชม อย่าลืมติดตามได้เพิ่มเติมอีกที่ somewhere-in-the-middle.com

Back To Top